Accenturen raportissa esitellään viisi teknologiatrendiä, jotka ovat nousemassa digitaalisen talouden menestystekijöiksi:

Älykäs automaatio (Intelligent automation): Yritysjohtajat uskovat automaatioon. Tekoälyn, robotiikan ja virtuaalivahvisteisen todellisuuden avulla ollaan valmiita muuttamaan yrityksen toimintatapaa ja edistämään uutta, tuottavampaa suhdetta ihmisten ja koneiden välillä. Investoinnit ovat hyvässä vauhdissa, sillä 70 prosenttia Accenturen tutkimukseen osallistuneista johtajista mainitsi tekoälyyn liittyvien investointien kasvaneen kahden vuoden aikana ja 55 prosenttia kertoi aikovansa käyttää koneoppimista ja IPsoft Amelian kaltaisia tekoälypohjaisia ratkaisuja laajasti liiketoiminnassaan.

Mukautuva työvoima (Liquid workforce): Edistämällä työvoiman muutosta teknologian avulla johtavat yritykset luovat ympäristöjä, jotka pystyvät mukautumaan digitalisaation luomiin, jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin. Joustava työvoima on yritykselle selkeä kilpailuetu, sillä tutkimuksen osallistujat ilmoittivat ”syvän asiantuntemuksen erityiseen tehtävään” olevan vasta viidenneksi tärkein kriteeri, jota työntekijöiltä vaaditaan menestymiseen digitaalisessa työympäristössä. Tärkeämpinä pidettiin esimerkiksi ”kykyä oppia nopeasti” ja ”kykyä muuttaa omaa toimintaa”.

Alustatalous (Platform economy): Toimialajohtajat kehittävät alustapohjaisia liiketoimintamalleja hyödyntääkseen uusia kasvumahdollisuuksia. Alustatalouden uskotaan muovaavan globaalia makrotalousympäristöä yhtä perinpohjaisesti kuin aikoinaan teollisen vallankumouksen. Näin uskovat myös Accenturen tutkimukseen osallistuneet johtajat, joista 81 prosenttia arvioi alustapohjaisten liiketoimintamallien vakiintuvan osaksi heidän organisaationsa kasvustrategiaa seuraavan kolmen vuoden aikana.

Ennustettavissa oleva disruptio (Predictable disruption): Nopeasti kehittyvät digitaaliset ekosysteemit muovaavat markkinoita ja hämärtävät toimialarajoja. Tulevaisuutta ennakoivat johtajat voivat proaktiivisesti ennustaa tällaisen ekosysteemin kehityskulun ja saada kilpailuetua. Ekosysteemien aiheuttamat muutokset liiketoimintaan on jo havaittu yrityksissä, sillä 81 prosenttia tutkimukseen osallistuneista ilmoitti havainneensa trendin omalla toimialallaan.

Digitaalinen luottamus (Digital trust): Luottamus on digitaalisen talouden kulmakivi, totesi myös enemmistö (83 prosenttia) tutkimukseen vastanneista. Ihmisten, ekosysteemien ja viranomaisten luottamuksen saavuttaminen uudessa digitaalisessa ympäristössä edellyttää, että yritykset määrittävät digitaalisen etiikan osaksi ydinstrategiaansa. Tietoturvallisuuden parantaminen ei yksin riitä.