Digitaitoiset naiset kurovat umpeen sukupuolten välistä kuilua työelämässä.  Accenturen toteuttama Getting to Equal: How Digital is Helping Close the Gender Gap at Work -tutkimus osoittaa, että naiset käyttävät digitaalisia taitojaan parantaakseen kilpailuasemiaan koulutuksessa, työnhaussa ja urakehityksessä.

Digitaitoja arvioitiin muun muassa sen perusteella, mitä digitaalisia laitteita naiset käyttävät, miten usein heillä on pääsy internetiin sekä miten he hyödyntävät digitaalisia teknologioita esimerkiksi työnhaussa.
Useimmissa tutkimusmaissa naiset hallitsivat digitaalisen teknologian heikommin kuin miehet. Sukupuolten välistä tasa-arvoa voitaisiinkin edistää parantamalla naisten digitaitoja. Tutkimuksen tulosten valossa sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu kehittyneissä maissa nykyvauhdilla 50 vuoden kuluttua.

Tutkimuksesta käy myös ilmi, että naiset ovat miehiä parempia hyödyntämään digitaalisia teknologioita työnhaussa silloin, kun miesten ja naisten digitaidot ovat samalla tasolla. Lähes puolet kyselyyn vastanneista miehistä ja naisista oli sitä mieltä, että teknologia tarjoaa heille mahdollisuuksia työskennellä kotoa käsin, 44 prosenttia totesi teknologian parantavan työ- ja vapaa-ajan välistä tasapainoa ja 41 prosenttia kertoi sen lisänneen työnsaantimahdollisuuksia.